Na programe Európskej komisie bola revízia nariadenia o TEN-T

Európska komisia zverejnila návrh revidovaného nariadenia o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Revidované nariadenie o TEN-T je v súlade s ambicióznymi klimatickými cieľmi Európskej zelenej dohody o 55 percentnom znížení emisií z dopravy do roku 2030 a o 90 percent do roku 2050.

Revízia bola zverejnená 14. decembra a privítali ju priemyselné asociácie CER – Spoločenstvo európskych železničných a infraštruktúrnych organizácií, EIM – Asociácia zastupujúca nezávislých manažérov železničnej infraštruktúry v Európe a UNIFE – zástupca európskeho železničného dodávateľského priemyslu. V súhrne boli navrhnuté niektoré kroky na riešenie chýbajúcich prepojení a modernizáciu celej siete.

Nový prechodný termín

V revidovanom nariadení určili zainteresované strany nový prechodný termín (rok 2040) s cieľom urýchliť dokončenie hlavných častí siete pred termínom do roku 2050, ktorý sa vzťahuje na širšiu komplexnú sieť. Dôležitou požiadavkou je rozšírenie základnej železničnej siete, pretože zahŕňa strategické časti komplexnej siete. Vyššie uvedené asociácie uviedli, že predĺženie termínov dokončenia TEN-T bude závisieť od primárnych a dodatočných finančných záväzkov. „Vítame skutočnosť, že niektoré z nových požiadaviek sú predmetom štúdií, ktoré analyzujú realizovateľnosť a ekonomickú relevantnosť. Takýto prístup povedie k cielenému a efektívnemu využívaniu finančných zdrojov a v budúcnosti by sa mohol zintenzívniť.“

Európske dopravné koridory

Revidované nariadenie zaviedlo nový pojem – Európske dopravné koridory (ECT). Odrážajú integráciu koridorov základnej siete (CNC) a koridorov železničnej nákladnej dopravy (RFC). Dovedna bolo identifikovaných deväť európskych dopravných koridorov, ktoré integrujú železničné, cestné a vodné cesty. „Zlepší sa tým spolupráca medzi riadiacimi orgánmi RFC a CNC čo umožní identifikovať investičné priority pracovných plánov CNC, ktoré budú podporované z prostriedkov CEF pre projekty železničnej infraštruktúry pozdĺž ETC,“ uviedli zástupcovia EIM, CER a UNIFE.

Viac terminálov a vysokorýchlostná sieť

Revízia nariadenia o TEN-T požaduje viac prekládkových terminálov, lepšiu manipulačnú kapacitu na nákladných termináloch, skrátenie čakacích dôb na železničných hraničných priechodoch, dlhšie vlaky na presun väčšieho množstva nákladu a možnosť prepravy nákladných vozidiel vlakmi v rámci celej siete.

Jasný dôraz sa kladie na rozvoj siete vysokorýchlostných železníc medzi hlavnými uzlami Európy. Hlavné železničné trate TEN-T na prepravu osôb by mali do roku 2040 umožniť vlakom jazdiť rýchlosťou najmenej160 km/h. „Ďalšia integrácia mestských uzlov do siete TEN-T je kľúčová, pretože železnici stále chýba značný počet infraštruktúry poslednej míle pre nákladnú dopravu a multimodálne spojenia pre cestujúcich. Tieto požiadavky sa nedosiahnu bez dostatočného a cieleného financovania a investícií do rozvoja železničnej infraštruktúry a do zabezpečenia silnej regulačnej stability v technických špecifikáciách pre interoperabilitu.“

Uvoľnenie potenciálu železníc

Výkonný riaditeľ CER Alberto Mazzola konštatoval, že návrh nariadenia o TEN-T otvára dvere k uvoľneniu plného potenciálu železnice ako najudržateľnejšieho spôsobu dopravy, čo sa však nedostaví bez riešenia finančných nákladov a ďalších výziev. „Je kľúčové investovať do železníc, vybudovať a modernizovať odolnú infraštruktúru, ktorá spĺňa technické požiadavky a podporovať železnicu tak, aby sa stala chrbticou udržateľnej mobility. Rozhodujúce bude čo najlepšie využiť príjmy zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) na financovanie investícií do železničnej siete TEN-T.“

Majorie van Leijen, RailFreight.com

Foto: CER