Železničná doprava na Ukrajine sa pripravuje na významné zmeny

Ukrajina sa nachádza v období rozmachu vývoja železničnej nákladnej dopravy. Krajina je známym tranzitným uzlom pre euroázijskú dopravu. V rámci zvýšenia potenciálu ukrajinského železničného trhu začala vláda uskutočňovať reformný projekt, ktorého cieľom je zvýšiť dostupnosť súkromných spoločností a ich zlučiteľnosť s členskými štátmi EÚ. Irina Košelová, vedúca tímu podpory reforiem (RST) na ministerstve dopravy Ukrajiny, v rozhovore pre Railfreight.com uviedla, že železnicu na Ukrajine očakávajú významné zmeny.

Akú úlohu plní žena vo vašej funkcii?

Našim hlavným cieľom je zabezpečiť implementáciu mechanizmov, ktoré by zlepšili právne a investičné platformy pre železničnú infraštruktúru. Sme súčasťou programu URA, ktorý podporuje multi-darcovský účet EBRD na Ukrajine pre stabilizáciu a udržateľný rast. Program bol zriadený v spolupráci s EBRD a Európskou úniou. Náš technický úrad spája ministerstvo a jeho podriadené agentúry s medzinárodnými partnermi.

Moje úlohy na poste riaditeľa RST súvisia s navrhovaním strategickej vízie rozvoja ukrajinskej infraštruktúry spoločne s predstaviteľmi vlády (vypracovanie strategických pracovných plánov na uľahčenie reformného procesu) a s koordináciou práce medzi zainteresovanými stranami a zastupovaním tímu.

Ste vyštudovaná právnička. Čím vás zaujala železničná nákladná doprava a železničná infraštruktúra?

Na začiatku svojej kariéry som pracovala ako právnička v súkromnom sektore. Po niekoľkých  rokoch som prešla do sféry infraštruktúry, ktorá ma uchvátila. Na ministerstve dopravy som pracovala ako štátny zamestnanec od roku 2004 do roku 2016. Následne som sa stala hlavným špecialistom a riaditeľom právneho oddelenia. Získala som hlboké vedomosti a skúsenosti s vývojom právnych predpisov v oblasti dopravy (vrátane železničnej, cestnej, námornej, vnútrozemskej vodnej a leteckej dopravy). V roku 2016 ma moje úsilie o rozvoj infraštruktúry priviedlo do RST, ktorú práve zakladalo ministerstvo. Dostala som sa na pozíciu Senior Legal Counsel v oblasti dopravného práva, kde som koordinovala vývoj legislatívy v oblasti dopravy a neskôr som prešla na pozíciu riaditeľa. Postupom času sa môj záujem o infraštruktúru vyvinul v hlbokú vášeň. V súčasnosti sa s mojím tímom usilujeme o vytvorenie lepšej infraštruktúry na Ukrajine, vrátane železníc.

Aký potenciál vidíte v železničnej doprave?

Ukrajina sa zaoberá niekoľkými megatrendmi v plánovaní budúcej infraštruktúry. Jednou z najdôležitejších je implementácia smerníc a nariadení EÚ do platných právnych predpisov. Zároveň však budujeme nové a rekonštruujeme súčasné infraštruktúrne zariadenia, pričom  pokračujeme v projektoch elektrifikácie. Železničná doprava na Ukrajine je vedúcim odvetvím v dopravnom sektore krajiny. Pokrýva 82 percent nákladnej dopravy a asi 50 percent osobnej dopravy. Našu železničnú dopravu očakávajú významné zmeny súvisiace so štrukturálnou transformáciou, liberalizáciou trhov a s integráciou so súkromnými a inštitucionálnymi investormi, čo je predmetom dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou. Liberalizácia zlepší konkurencieschopnosť vnútroštátneho železničného trhu a zvýši atraktivitu železničnej dopravy.

Aké sú klady a zápory Ukrajiny na trhu nákladnej železničnej dopravy?

Vďaka geografickej polohe a dostupnosti komplexných infraštruktúrnych zariadení vrátane trinástich prístavov, rozsiahlej železničnej siete, ciest a letísk je Ukrajina alternatívnym tranzitným uzlom medzi EÚ, Strednou Áziou, Čínou a Indiou. Cez Ukrajinu prechádza niekoľko medzinárodných dopravných koridorov – TEN-T, TRACECA, OSJD. Ide o  paneurópske dopravné koridory, ktoré pozitívne ovplyvňujú Ukrajinu ako tranzitnú krajinu. Investície do dopravnej infraštruktúry preto umožnia, aby sa z rozvojom moderných a efektívnych dopravných prostriedkov stal z Ukrajiny popredný tranzitný most pre ďalšie krajiny.

Na druhej strane existujú určité negatívne dôsledky rozvoja nákladnej cestnej dopravy, napríklad znečistenie, zmena podnebia, hluk, dopravné zápchy a nehody, ktoré spôsobujú problémy ekonomike a negatívne ovplyvňujú zdravie našich občanov. Preto venujeme pozornosť ekologickým dôsledkom dopravy podľa Green Deal EÚ. Zvyšovanie environmentálnej bezpečnosti dopravy je jednou z našich priorít.

Európske firmy vždy vítajú infraštruktúrne projekty v inej krajine. Prečo si myslíte, že je to tak?

Odpovedala by som príkladom. Ukrajinská vláda identifikovala pilotný projekt koncesie na železničné stanice, ktorý by mohol priniesť ekonomické a sociálne výhody. Projekt priťahuje súkromné ​​investície na financovanie rozvoja, zlepšenia infraštruktúry a vybavenia staníc s cieľom zlepšiť kvalitu služieb a vytvoriť ďalšie pracovné príležitosti. Náš projekt sa bude realizovať v nasledujúcich rokoch a je podporovaný medzinárodnými finančnými inštitúciami. Je pochopiteľné, že otvorenie trhu pre tretie strany, vytváranie nových pracovných miest a poskytnutie potenciálu pre ekonomický rast krajiny sú faktory, ktoré môžu upútať pozornosť. Aký je cieľ krajiny? Stať sa kľúčovou tranzitnou krajinou a dôležitým železničným uzlom nákladnej dopravy, čo môže hrať dôležitejšiu úlohu z hľadiska dovozu a vývozu. Našim primárnym cieľom je v súčasnosti vytvorenie bezpečného a efektívneho dopravného komplexu na Ukrajine, ktorý by bol integrovaný do svetovej dopravnej siete, uspokojoval potreby ľudí v dopravných službách a zlepšoval podmienky podnikania na zabezpečenie konkurencieschopnosti a efektívnosti národného hospodárstva. Ukrajinský parlament odhlasoval v prvom čítaní zákon „O multimodálnej doprave“, ktorý poskytuje základ na fungovanie multimodálnej prepravy na Ukrajine, ustanovuje základné princípy štátnej regulácie a zavádza nové koncepcie. Nákladná doprava je silným nástrojom pre hospodársky rast a rozvoj regiónov a integráciu medzi regiónmi. Národná dopravná stratégia Ukrajiny do roku 2030 určuje, okrem iného, zabezpečiť prevádzkovú kompatibilitu, zriadenie komplexov infraštruktúry, modernizáciu železničných koľajových vozidiel a synchronizáciu s nákladnými službami členských štátov EÚ. Zvyšok príde časom.

Aké sú vaše osobné ciele v súvislosti s projektom, na ktorom pracujete? Čo chcete uspieť?

Mierou úspechu bude vo všeobecnosti reforma ukrajinskej dopravnej infraštruktúry a otvorenie trhu podľa pravidiel EÚ, čím by sa umožnila úplná integrácia do dopravného systému EÚ. Pokiaľ ide o železničný sektor, práca sa zameriava na nový návrh zákona „O železničnej doprave na Ukrajine“. Tím podpory reforiem vynaložil pri príprave veľké úsilie. V súčasnosti je návrh zákona o železnici v parlamente. Očakávame, že sa o ňom bude hlasovať čoskoro. Prijatie tohto zákona bude znamenať veľký úspech pre RST a ukrajinský železničný sektor všeobecne.

Čo znamená Poľsko pre Ukrajinu? Snaží sa krajina koordinovať vnútorný vývoj so svojimi susedmi?

Ukrajina a Poľsko majú dlhodobé historické vzťahy – etnické, kultúrne, ekonomické. Je teda prirodzené, že sa naše krajiny navzájom vnímajú ako strategickí partneri vrátane dopravného systému. Máme záujem na zvýšení exportného potenciálu Ukrajiny a nákladnej železničnej dopravy medzi Poľskom, Ukrajinou a Európou. Tento rok sa na hranici medzi Poľskom a Ukrajinou otvoril nový intermodálny terminál Mostyska v oblasti Ľvova. Terminál leží blízko železničného hraničného priechodu Mostyska-II, neďaleko medzinárodnej diaľnice M11 na hranici s Poľskom. Od apríla 2020 prichádza z Poľska týždenný vlak s nákladom smerujúcim do ukrajinských destinácií na západ (Khmelnytskyi), na strednú Ukrajinu (Kyiv, Vinnycja) a na východ (Dnipro, Charkov). Z Mostyska máme železničné spojenie s Gdaňskom, Gdyňou, stredným Poľskom, Horným Sliezskom, Dolným Sliezskom, Berlínom a Brandenburskom, Hamburgom, Duisburgom, Rotterdamom a Antverpami. Ukrajinské železnice začnú elektrifikovať a modernizovať trasu Kovel-Izov-Družkordon medzi Ukrajinou a Poľskom v priebehu nasledujúcich mesiacov. Ide o jeden z najväčších a najdôležitejších projektov, ktoré zvýšia exportný potenciál našej krajiny.

Nikos Papatolios, editor portálu RailFreight.com

Foto: mtu.gov.ua (Irina Košelová),  RailFreight.com