Novoročnou hybnou silou pokroku by mala byť zmena

Na každom obraze bývajú tmavé a svetlé farby. O tom, či vytvoria krásu, rozhoduje štetec maliara. Rámom obrazu sú vaše, podnikateľské problémy.

Nedokončená cestá infraštruktúra nehodná 21. storočia. Zastaraná a nevýkonná železničná sieť, neefektívne verejné inštitúcie, nízka vymožiteľnosť práva, neatraktívny daňový a odvodový systém, nízka transparentnosť a efektívnosť verejných výdavkov, nepružný Zákonník práce, nedostatočná kvalifikácia pracovnej sily, klesajúca kvalita vzdelávacieho systému, všadeprítomná korupcia…

Na palete maliara sú však aj rôzne farebné odtiene farieb prudko sa rozvíjajúcej Industry 4.0. Spojenie informačných tokov, vývin nových materiálov, kognitívne roboty, sústava informačných záložných systémov, radikálna zmena štruktúry výroby, spotreby, recyklácie prinášajú výrazné zmeny v oblasti dopravy a logistiky.

Inovatívne usporiadanie výroby, založenej na priemyselných robotoch, má dôležitú až rozhodujúcu prednosť. Prepojením súčasných možnosti IT a konvenčných high-tech výrobných technológií môžu totiž vznikať komplexné kyber-fyzikálne výrobné systémy.

Jedným z dôsledkov orientácie na túto koncepciu je potreba významného zvýšenia podpory mobility, inteligentných platforiem a rozvoja kolaboratívnych riešení. Do klubu technologicky najrozvinutejších firiem sveta sa dostane len firma, ktorá zachytí a bude ďalej rozvíjať tento trend.

Do nového roka si všetci prajme, aby posledný ťah maliarovho štetca vytvoril dokonalé dielo. Aby sa zo súčasnej spoločenskej krízy nestala chronická malátnosť, ktorá by viedla k ešte väčšiemu poklesu konkurenčnej schopnosti a atraktivity slovenského podnikateľského prostredia. Aby vás problémy obchádzali širokým oblúkom.

Všetkým našim priaznivcom želáme veľa tvorivého odhodlania, vzdialené problémy, trvalo stúpajúce príjmy a oceľové zdravie. Žičíme vám tiež čo najostrejší čuch, aby ste včas zacítili špičkové podnikateľské príležitosti a vo vzájomnej súčinnosti hľadali a nachádzali najlepšie vzorce podnikateľského úspechu.

Alexander Sotník, Jozef Brezovský

FOTO: Obrázok od Markéta Machová z Pixabay