Nové zariadenia v prístave Barcelona zlepšujú životné prostredie

V rámci projektu spolufinancovaného Európskou úniou uzavreli terminály APM, ​​HAM a Naturgy v prístave Barcelona pilotný projekt, ktorý testoval progresivitu používania zemného plynu ako paliva v prístavných zariadeniach. V rámci projektu boli zariadenia APM Terminals Barcelona obkročmo prevedené aj na skvapalnený zemný plyn. V porovnaní so strojmi poháňanými naftou boli výsledky emisií CO a CO2 pozitívne.

Testy ukázali, že spotreba paliva sa znížila o 11 %, čo by mohlo poskytnúť ekonomický impulz pre transformáciu alebo nákup nových strojov poháňaných plynom. Testy dospeli k záveru, že na zníženie oxidov dusíka je potrebná inštalácia katalyzátorov. Projekt modernizácie nosiča na zemný plyn sa začal v januári 2016. S rozpočtom 1,22 milióna eur je súčasťou projektu Core LNGas, ktorý koordinuje firma Enagás. Na 14-tich štúdiách a 11-tich pilotných projektoch sa podieľa 42 partnerov. Projekt Core LNGas má rozpočet 33,3 milióna eur. Polovicu výdavkov hradí EÚ z programu CEF.

Projekt adaptácie obkročných nosičov riadila Idiada, popredná katalánska nadnárodná spoločnosť v sektore inžinierstva a homologizácie pre automobilový sektor. Bola  zodpovedná aj za úpravu dieselového motora na použitie so skvapalneným zemným plynom. Išlo o opracovanie hlavy valcov, inštaláciu plynových vstrekovačov a výmenu elektroniky a snímačov motora.

Testy uskutočnené spoločnosťou Idiada Powertrain a v zariadeniach APM Terminals v Barcelone potvrdili, že motory prerobené na stopercentný zemný plyn môžu poskytnúť požadovaný výkon pri nižších emisiách. Idiada vykonala testy merania emisií pomocou prenosného systému na meranie emisií.

APM Terminals Barcelona mal na starosti montáž a uvedenie do prevádzky. Hlavnou výzvou bolo zabezpečiť, aby sa nenarušili prebiehajúce operácie na termináli a nevznikli bezpečnostné riziká pre pracovníkov prístavu. Terminál vykonal množstvo rizikových štúdií s cieľom určiť uskutočniteľnosť využívania zemného plynu a implementáciu bezpečnostných opatrení pri udržiavaní vzdialenosti 25 metrov počas tankovania LNG. Stroj bol schopný prevádzky v rámci bežnej činnosti terminálu s podobnou autonómiou ako diesel.

HAM, rodinná spoločnosť so sídlom v Abrere  pri Barcelone so sieťou čerpacích staníc a zariadení na prepravu skvapalneného zemného plynu (LNG) v Európe, nainštalovala 600-litrovú nádrž na LNG a potrubný systém na napájanie prerobeného motora. HAM tiež umožnila tankovanie LNG pomocou novej mobilnej čerpacej stanice vyvinutej na prevádzku na rôznych miestach v súlade so všetkými bezpečnostnými opatreniami.

V termináli Naturgy vypracovala HAM štúdiu logistiky dodávok LNG z technického aj ekonomického hľadiska. Výber z rôznych alternatív zásobovania koncovými zariadeniami bol kritickou súčasťou projektu, keďže takéto zariadenia nemožno jednoducho doviesť k najbližšej čerpacej stanici. Najschodnejšou možnosťou bolo použitie mobilnej stanice vyvinutej spoločnosťou HAM.

Prístav v Barcelone koordinoval projekt po technickej aj finančnej stránke a vykonal bezpečnostné štúdie. Zníženie emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov o 100 % do roku 2050 je jednou z priorít barcelonského prístavu a je v súlade s cieľmi Európskej únie a Medzinárodnej námornej organizácie. Prístav Barcelona sa zaviazal zavádzať nové, čistejšie palivá, akými sú vodík, biometán a čpavok nielen pre lode, ale aj pre koncové zariadenia a pozemnú dopravu.

Foto: APM Terminals Barcelona