VGP zverejnila správu o zodpovednom podnikaní

Skupina VGP NV (ďalej len „skupina VGP“ alebo „skupina“), ktorá je jedným z popredných poskytovateľov vysokokvalitných logistických a polopriemyselných stavieb, oznámila zverejnenie svojej prvej správy o zodpovednom podnikaní. Na základe prebiehajúceho dialógu s akcionármi a s dôrazom na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) skupina VGP identifikovala dôležité ciele, v rámci ktorých môže dosiahnuť najväčší prínos.

Prvá správa o zodpovednom podnikaní podčiarkuje pokrok a záväzok skupiny k posilňovaniu trvalej udržateľnosti pri každodennej činnosti. Uvádza, ako sa skupina VGP venuje podnikovej udržateľnosti, opisuje politiky a smernice, ktorými sa skupina riadi, a zaoberá sa aj cieľmi, ktoré si skupina stanovila na rok 2020. Správa bola pripravená podľa noriem GRI.

Skupina VGP už v roku 2019 spustila a implementovala viacero iniciatív, ako napríklad VGP Renewable Energy, ktorá sa zameriava na obnoviteľné zdroje energie. Ide o novú obchodnú líniu so 100 % podielom spoločnosti VGP N.V., ktorá má za úlohu využiť plochu striech parkov VGP na fotovoltické systémy a najnovšie energetické technológie. Spoločnosť si stanovila jasný cieľ, aby všetky nové budovy od tohto roka získali certifikát BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Jej ďalším cieľom je odštartovať nadáciu VGP Foundation.

Jan van Geet, výkonný riaditeľ spoločnosti VGP, uviedol: „Toto je naša prvá správa o zodpovednom podnikaní, ktorá má zdôrazniť, že chceme robiť viac, než len úspešne vytvárať pridanú hodnotu pre našich klientov a akcionárov. Chceme sa nejako odvďačiť aj spoločnosti a planéte. Nie je to však oddelené od nášho každodenného podnikania. Podniková zodpovednosť nie je niečo, čo je ‚fajn‘ mať. Pre našu stratégiu je kľúčová a je založená na hlavnej zásade našej spoločnosti, podľa ktorej ‚Zajtrajšok budujeme dnes‘. Na rok 2020 sme si stanovili ešte vyššie ciele trvalo udržateľného rozvoja, pretože veríme, že súkromný sektor hrá dôležitú úlohu vo vytváraní riešení, ktoré pomáhajú ekonomike rásť, a poukazuje na výzvy ako zmena klímy.“

Celá správa je k dispozícii tu.