Verejná osobná doprava musí byť vládnou prioritou

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008, kde je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2016 prevádzkuje spoločnosť prvé priame vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na Slovensku takmer 2400 zamestnancov a prevádzkuje 1350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.

Dopravná autorita

Ak chce verejná osobná doprava zlepšiť dopravnú situáciu v mestách a ich okolí, zabezpečiť dostupnosť škôl a pracovísk aj pre ľudí z obcí a prispieť k zlepšeniu životného prostredia, musí sa stať prioritou nielen pre manažmenty miest a vyšších územných celkov, ale aj pre centrálne orgány. Minimálne 17 rokov je staronovou témou na Slovensku dopravná autorita, t.j. integrácia dopravy.

Nevyhnutnou podmienkou pre funkčnú integráciu verejnej osobnej dopravy je definovanie štandardov pre jej poskytovanie. László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku hovorí, že pre funkčnú integráciu rôznych druhov verejnej dopravy nevyhnutnou podmienkou centrálne definovanie jednotných štandardov, najmä pokiaľ ide o priemerný vek vozidiel, výbavu, ekologické parametre, cenu za kilometer poskytovanej služby v mestskej a prímestskej doprave, informačné systémy na predaj cestovných lístkov a koordináciu dopravy, modernizáciu cestovných poriadkov vrátane ich prispôsobenia zmenenému životnému rytmu cestujúcich a technologickému pokroku vozového parku. Zároveň by sa centrálne inštitúcie mali venovať metodickému usmerneniu verejných súťaží na zabezpečenie služieb mestskej a prímestskej autobusovej dopravy.

V budúcom roku bude potrebné zvážiť zvýšenie tarify, metodické riadenie verejných súťaží a prijatie noviel kľúčových zákonov. „Potreby cestujúcich sa musia odraziť v pozornosti, ktorú musia verejnej doprave venovať aj centrálne štátne inštitúcie. Nehovoríme pritom o vlakoch IC alebo rýchlikoch, ktoré odvezú maximálne tisíce ľudí denne. Hovoríme v prvom rade o mestských prímestských autobusoch, ktoré využívajú statisíce cestujúcich denne,“ zdôraznil L. Ivan.

Kvalita vozidiel a služieb

Jednou z dôležitých tém vo verejnej doprave bude aj diskusia o zvýšení tarify – teda cien cestovných lístkov. „Nároky našich objednávateľov i cestujúcich stúpajú. Neustále rozvíjanie a skvalitňovanie poskytovaných služieb si vyžadujú rozsiahle investície. Uvítali by sme preto čiastočné zvýšenie tarify, aby sa z tržieb za cestovné lístky zabezpečila kompenzácia časti nákladov objednávateľov – teda miest a samosprávnych krajov,“ povedal László Ivan.

V tomto roku viaceré mestá a vyššie územné celky vyhlásili verejné súťaže na zabezpečenie dopravy vo verejnom záujme pre nasledujúce obdobie. „Vnímame to ako príležitosť na ďalšie skvalitnenie vozového parku i súvisiacich služieb pre cestujúcich. Ak by sa časť nákladov za lepšiu službu premietla do ceny cestovného, vytvorilo by to v porovnaní so súčasnosťou udržateľnejší stav,“ myslí si L. Ivan. Objednávatelia by totiž mali k dispozícii viac finančných prostriedkov, ktoré by mohli investovať späť do systému v prospech kvalitnejšej verejnej dopravy, ale aj do výstavby záchytných parkovísk. Vyšší počet spokojných cestujúcich vo verejnej doprave by znamenal menej áut v uliciach, čo by znamenalo menšiu záťaž na životné prostredie a pre objednávateľov aj nižšie náklady na obnovu už aj tak nadmerne zaťažených ciest a infraštruktúry.

Priemerná mesačná mzda vodiča dosahuje úroveň 1200 eur

Vodiči majú lepšie platy

Pre rozvoj verejnej osobnej dopravy zostáva aj v roku 2020 jednou z kľúčových podmienok vytvorenia atraktívnych podmienok pre prácu vodiča autobusu. Napriek tomu, že ARRIVA investuje do zvyšovania platov zamestnancov priebežne a už v roku 2018 dosiahla priemerná mesačná mzda vodiča napríklad v jej nitrianskej spoločnosti úroveň 1200 eur, hrozil v lete tohto roka štrajk vodičov.

Pokračovanie plynulej dopravy cestujúcich v Nitre a v Nitrianskom samosprávnom kraji zabezpečila až dohoda so zástupcami odborov. Na základe nej došlo k nárastu priemernej mesačnej mzdy vodiča v ARRIVA NITRA až na úroveň 1400 eur, pričom celkové mzdové náklady firmy stúpnu o 950 tisíc eur ročne. „Aj preto sme sa museli obrátiť na objednávateľov so žiadosťou, aby sa na tomto prudkom náraste mzdových nákladov podieľali,“ upozornil L. Ivan.

Okrem spolupráce s VÚC a mestami je však nevyhnutná podpora štátu v podobe viacerých nevyhnutných legislatívnych zmien. „Systém nie je udržateľný, ak sa prijímajú zákony, ktoré z neho berú ľudí aj peniaze,“ povedal L. Ivan. Na to, aby bolo možné personálne stabilizovať celé odvetvie verejnej dopravy na Slovensku, sú podľa neho potrebné v prvom rade novelizácia zákona o cestnej doprave a zákona o organizácii pracovného času v doprave, ale aj zmena zákonníka práce a prípadné zníženie odvodov.

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 53.000 ľudí a ročne prepravuje 2 miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

(as)