Valaliky Industrial Park napreduje podľa plánu a zriaďuje stavenisko

V súlade s plánom prípravy významnej investície na východnom Slovensku boli v lokalite Valaliky začaté úvodné práce smerujúce k zriadeniu staveniska. Už 24. októbra sa začal tzv. záchranný archeologický prieskum podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového ústavu (KPÚ) Košice, ktorý priebežne vykonáva kontrolu. Predpokladaný termín ukončenia archeologického prieskumu je do dvoch mesiacov, počas ktorých sa postupne bude navyšovať objem nasadenej techniky a pracovníkov v teréne.

V úvodnej fáze sa uskutoční aj skrývka ornice na archeologicky nezaujímavých plochách. Archeológovia budú naďalej pokračovať v sondážnom výskume v súlade s rozhodnutiami komisie KPÚ. Bude sa teda postupovať paralelne. Archeologický výskum sa realizuje prostredníctvom piatich bágrov a zvyšná technika je pripravovaná na využitie v teréne.

Počas prípravných prác budú v najbližších dňoch na území vybudované zariadenia na zabezpečenie hygieny a BOZP na pracovisku. V lokalite sa budú vyskytovať ťažké mechanizmy – bágre, buldozéry, vrátane najväčšieho aký sa momentálne nachádza na Slovensku. Ďalej sa budú počas prípravy staveniska pohybovať obslužné terénne motorové vozidlá.

Orná pôda, ktorú je potrebné presunúť, je vlastníctvom štátu a k jej použitiu sa vyjadrujú príslušné štátne orgány. Podkladom pre vyňatie pôdy z pôdneho fondu a jej ďalšie využitie je projekt bilancie skrývky ornice podložený presnými meraniami akými sú overené geometrické plány, výpočty objemov, laboratórne skúšky a pedologický prieskum. Projekt obsahuje výpočet kubatúr a presný spôsob nakladania s ornou pôdou, ktorá za zo záujmového územia musí odstrániť. Rieši presne na aké miesto a za akým účelom. Napríklad na sanáciu ekologických záťaží, zvýšenie bonity pôdy v miestach, kde ja bonita nižšia, alebo rekultiváciu území.

V zásade sa využíva najmä na poľnohospodárske účely. Ku každému využitiu musí existovať zmluva na takéto využitie s vlastníkom územia, kam sa má pôda odviezť a rozprestrieť. Až potom príslušný okresný úrad, lesný a pozemkový odbor vydá rozhodnutie o trvalom vyňatí pôdy.

Spoločnosť Valaliky Industrial Park ďalej pokračuje v projekčných prácach a priebežne začína všetky potrebné povoľovacie konania na EIA, búracie a stavebné konania.

Začatie hrubých terénnych úprav je plánované na prvý kvartál roku 2023 a zakladanie prvých pilotov budúceho závodu v druhom kvartáli 2023. Predpokladaný nábor a príprava budúcich zamestnancov je plánovaná už v roku 2025 a začiatok výroby v roku 2026.