Slovenské HDP kleslo v prvom štvrťroku o 3,9 %

V 1. štvrťroku 2020 klesol hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách )v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 o 3,9 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP znížil oproti 1. štvrťroku 2019 o 4,1 % a oproti 4. štvrťroku 2019 o 5,4 %. V bežných cenách sa v 1. štvrťroku 2020 vytvoril HDP v objeme 21 433,7 mil. eur, čo predstavuje pokles o 1 % oproti 1. štvrťroku 2019.

“Nepriaznivý hospodársky vývoj evidujeme v dôsledku poklesu pridanej hodnoty v kľúčových  odvetviach priemyslu najmä vo výrobe automobilov a tiež vo viacerých odvetviach služieb. K zníženiu HDP významne prispel zahraničný dopyt, dynamika jeho medziročného poklesu zrýchlila. Rast domáceho dopytu je vďaka súčasnej situácii nedostatočný, najviac rástli výdavky na konečnú spotrebu v sektore verejnej správy. Investičný dopyt po raste v predchádzajúcich štvrťrokoch zaznamenal pokles,” uvádza Štatistický úrad SR.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2.425,8 tis. osôb. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 klesla o 0,5 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť znížila oproti 1. štvrťroku 2019 o 0,4 % a oproti 4. štvrťroku 2019 o 0,5 %. 

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a zverejnený 5. júna 2020 o 9.00 h na internetovej stránke úradu (www.statistics.sk) a následne aj publikácii v Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2020.

“Upozorňujeme, že vzhľadom na súčasnú výnimočnú situáciu v súvislosti s Covid-19 môžu byť údaje revidované vo vyššej miere ako býva zvykom. Dôvodom je vyšší podiel odhadov spôsobený obmedzením dostupnosti informácií zo zdrojov údajov. Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré v súčasnej neľahkej situácii poskytli Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie HDP a zamestnanosti,” uvádza Štatistický úrad.

FOTO: Obrázok od Steve Buissinne z Pixabay