Slovenská vláda pripravila novú dopravnú politiku

Cieľom Vlády SR v oblasti dopravy je zásadne zlepšiť starostlivosť o jestvujúcu železničnú a cestnú infraštruktúru, po ktorej sa realizuje väčšina dopravných výkonov na Slovensku. Plánuje zvýšiť výdavky na údržbu a rekonštrukciu ciest prvej triedy, mostov a najviac využívaných železničných tratí, čím sa podľa kabinetu zvýši bezpečnosť a plynulosť premávky a obmedzia sa meškania vlakov. Vyplýva to z návrhu programového vyhlásenia vlády na roky 2020 až 2024, ktorý v nedeľu schválil kabinet a v pondelok o ňom začala rokovať Národná rada SR.

Vláda chce urýchlene vypracovať a zverejniť investičný plán prioritných projektov jednotlivých oblastí dopravy vychádzajúci z analyticky podložených kritérií a aktuálnych dát. S týmto zámerom má zabezpečiť získavanie a pravidelné aktualizovanie údajov o intenzitách dopravy a prevádzkových a investičných nákladoch vrátane medzinárodných porovnaní.

V spolupráci s vicepremiérom pre legislatívu a strategické plánovanie a ako súčasť Národného strategického plánu chce vláda zároveň aktualizovať Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030. Jeho hlavným princípom bude multimodálna analýza opatrení dopravným modelom SR. „Súčasťou strategického plánu bude aj analýza implementácie finančných modelov umožňujúcich realizáciu investičných projektov v oblasti dopravy zo zdrojov, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu verejnej správy (napríklad koncesné modely, PPP projekty či tzv. ASFINAG-model). Použitie cudzích zdrojov, odpolitizovanie štátnych firiem v oblasti dopravy a zavedenie dôslednej manažérskej kontroly zabezpečí implementáciu dodatočných kontrolných mechanizmov v oblasti dopravy a zvýši tak efektivitu investícií,“ uvádza sa vo vládnom programe.

Zámerom vládneho kabinetu je zvýšiť efektívnosť investícií prípravou a výberom riešení s najvyššou spoločenskou pridanou hodnotou a finančne udržateľných riešení, lepším manažmentom prípravy a realizácie stavieb. Dôležitým krokom má byť odmietanie neodôvodnených požiadaviek zhotoviteľov či zavedenie pravidiel na elimináciu škôd z konfliktu záujmov a ďalších etických požiadaviek na zamestnancov a dodávateľov, aj s primeranými a reálne uplatňovanými sankciami za porušenie. „Po dopracovaní stratégie a dopravného modelu bude zmenám investičného plánu predchádzať doplnenie metodiky a aktualizácia údajov,“ píše sa v materiáli.

Vláda sa chce pri implementácií dopravnej politiky, ktorej cieľom má byť inteligentný, integrovaný, zelený a trvalo udržateľný dopravný systém, držať viacerých princípov. Ich súčasťou bude rozhodovanie na základe dát a spoločenskej pridanej hodnoty, dopravná politika štátu podporujúca trvalo udržateľný hospodársky rast, ako aj posilnenie postavenia výskumu a vývoja a podpora inovácií v oblasti dopravnej politiky štátu či zapojenie nových finančných nástrojov v rámci rozvoja potenciálu jednotlivých druhov dopravy.

Dopravná infraštruktúra by mala generovať priestor pre nové služby, vyššiu spoľahlivosť a viac flexibility v oblasti dopravy a celého hospodárstva. Ide aj o zavádzanie integrovanej dopravy zameranej na používanie ekologických spôsobov dopravy, vytvorenie lepších podmienok na väčšiu konkurencieschopnosť podnikateľov v sektore dopravy a výstavby a efektívne inštitucionálne zabezpečenie koordinácie dopravnej a stavebnej politiky štátu.

Foto: archív teraz.sk