Pri logistickom parku v Senci má pribudnúť skladová hala za 2 milióny eur

V Senci pri logistickom parku má pribudnúť skladová hala s administratívou za približne dva mil. eur. Vyplýva to zo zámeru predloženého navrhovateľom KMMT Investments na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie areálu pre skladovú halu s administratívou a sociálnym zázemím.

Predpokladaný termín začatia výstavby je prvý kvartál roku 2024, ukončenie výstavby ja plánované na štvrtý kvartál roku 2025. Riešené územie sa nachádza v nezastavenej časti zóny Logistického centra Senec. Je situované po ľavej strane cesty II/503 v smere Senec – diaľnica D1 – Pezinok, na severozápadnom okraji katastrálneho územia Senec.

„Realizáciou navrhovanej činnosti nebude zabratá lesná pôda,“ uvádza navrhovateľ s tým, že činnosť bude realizovaná mimo zastavaného územia dotknutej obce. „Pozemok je v súčasnosti nezastavaný, nachádza sa na ňom nízka náletová zeleň bez vzrastlých stromov a krov,“ dodáva navrhovateľ.

Navrhovaný stavebný objekt skladovej haly umožňuje samostatnú prevádzku pre skladovú časť so zameraním na skladovanie a distribúciu produktov a samostatnú prevádzku pre časť administratíva. „Objekt je navrhnutý univerzálne, čo umožňuje upraviť priestory haly podľa potreby budúcich nájomcov priestorov,“ konštatoval navrhovateľ. Na pozemku vybudujú príslušné spevnené manipulačné plochy a parkoviská, prípojky a areálové rozvody inžinierskych sietí, oplotenie a vykonajú sadové úpravy.

Zdroj: SITA