P3 po polroku 2022 hlási silnú prevádzkovú a finančnú výkonnosť

Skupina P3 S.àr.l  oznámila svoje výsledky hospodárenia za prvý polrok 2022. Dlhodobý európsky investor, správca a developer skladových nehnuteľností vykazuje silný rast čistého príjmu z prenájmu o 11 % vo výške 169 miliónov EUR (+6 % na základe podobných nehnuteľností). Priebežný zisk EBITDA vzrástol o 10 % na 143 miliónov EUR, čo zodpovedá ziskovej marži vo výške 83 %.

Od začiatku roka sa portfólio P3 rozrástlo o viac ako 9 % a dosiahlo hrubú hodnotu aktív (GAV) 8,2 miliardy EUR. Zatiaľ čo výnosy zostali stabilné, hlavnú časť navýšenia ocenenia spôsobili narastajúce úrovne nájomného, ktoré boli poháňané neustále vysokým dopytom, čo dokazuje rekordne vysoká úroveň obsadenosti na úrovni 98 %. Veľmi vysoké bolo aj priemerné rozpätie relízingu spoločnosti, a to 9 %.

Frank Pörschke, generálny riaditeľ, uviedol: „Napriek ekonomickým neistotám sa logistika aj naďalej nachádza v dobrej situácií pri svojich štrukturálnych výhodách, ako sú napríklad pretrvávajúci rast v oblasti e-obchodu a spoločnosti, ktoré sa rozhodli posilniť svoje dodávateľské reťazce. Zaznamenávame silný dopyt zo strany nájomcov a na mnohých trhoch výška nájomného výrazne vzrástla. Momentálne vnímame budúcnosť ako náročnejšiu, a to s ohľadom na rastúce úrokové sadzby, ceny v stavebnom sektore, očakávania voči výnosom a obratom. Za podpory nášho akcionára starostlivo spravujeme naše existujúce portfólio a aktívne vyhľadávame atraktívne príležitosti na rast, či už ide o developmenty, jednotlivé výnosné aktíva, budúce financovanie i celé portfóliá.“

P3 rastie vďaka developmentom, ako aj akvizíciám, pričom reaguje na silný dopyt v odvetví logistiky. V priebehu prvého polroka 2022 boli uzavreté dve výnosné akvizície: P3 Straubing v Nemecku a P3 Deventer v Holandsku, popri jednej dohode o financovaní: P3 Assen v Holandsku. Okrem toho bolo k dnešnému dňu v priebehu roka dokončených 300 000 m² nových projektov a ďalších 300 000 m² je momentálne vo výstavbe, pričom 47 % z týchto priestorov je prenajatých vopred.

Míľnikom roku 2022 bolo januárové oznámenie novej stratégie financovania a jej realizácia. S&P Global Ratings pridelila spoločnosti P3 úverový rating BBB so stabilným výhľadom a na luxemburskej burze cenných papierov bol založený dlhopisový program EMTN. P3 na dlhopisovom trhu debutovala úspešnou emisiou nezabezpečených zelených dlhopisov v hodnote 1,0 miliardy EUR na atraktívnych úrovniach, s kupónmi 0,875 % pri 4-ročnej splatnosti a 1,625 % pri 7-ročnej splatnosti. Dlhopisy boli vydané v súlade s novým rámcom zeleného financovania spoločnosti P3, ktorý podporuje celkovú stratégiu spoločnosti v oblasti ESG (životné prostredie, spoločnosť a riadenie). Spoločnosť oplýva dostatočnou likviditou v rámci viazaného revolvingového úveru vo výške 750 miliónov EUR, ktorý nebol ku koncu júna úplne vyčerpaný. Ukazovateľ LTV (hodnota úveru a nehnuteľnosti) dosiahol ku koncu júna úroveň   44,5 %.

Thilo Kusch, finančný riaditeľ, uviedol: „V súlade s potrebami našich zákazníkov, komunít a akcionárov má P3 silný záväzok voči ESG. Počas prvého polroka 2022 sme výrazne pokročili v našej agende ESG vrátane certifikácie BREEAM, programov inštalácie LED naprieč celým portfóliom a zavádzaním dodatku Zelený prenájom pri nových nájmoch a rekonštrukciách. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so zákazníkmi a miestnymi komunitami pri dosahovaní ich cieľov v oblasti ESG.“

P3 má stanovený plán na implementáciu  ESG na všetkých úrovniach podnikania, súčasne pokračuje v napĺňaní ambície znižovať emisie skleníkových plynov svojich prevádzok.  Počas prvých šiestich mesiacov roku 2022 vzrástlo využitie LED v celom portfóliu z 56 % na 77 %. Hoci začiatkom roka malo certifikáciu BREEAM iba 45 % z celkového portfólia spoločnosti, do konca júna sa toto percento zvýšilo na 64 %. Do konca roka 2022 plánuje P3 zvýšiť podiel nehnuteľností, ktoré spĺňajú uznávané štandardy zelených budov na 75 % portfólia a dosiahnuť úroveň BREEAM „Excellent“ – výborný alebo jeho ekvivalent pre všetky nové developmenty a  certifikáciu BREEAM „Very Good“ – veľmi dobrý alebo jeho ekvivalent pre dlhodobý majetok.