Neplatia vám za vykonané služby? Skúste faktoring!

Významnú časť faktoringového portfólia tvoria aj dopravcovia a logistické i zasielateľské firmy. Účinný nástroj prevencie voči nezaplateným pohľadávkam predstavuje manažment pohľadávok.

Väčšina zadávateľov prepráv a dopravcov zápasí s trendom predlžovania lehôt splatnosti zo strany svojich odberateľov a dostáva sa tak k platbám v priemere za 60 a viac dní. Na druhej strane, platba miezd, leasingov či pohonných látok tak dlho nepočká.

V takej situácii je pre dopravcov a logistikov správnou voľbou faktoring, ktorého princípom je premeniť pohľadávky čo najskôr na peniaze. Po vystavení faktúry sa klient dostáva veľmi rýchlo k 70- až 100- percentnej zálohe, ktorú môže okamžite využiť na zaplatenie svojich vstupov. V tomto momente faktoringová spoločnosť preberá pohľadávky pod svoju správu a po ich zaplatení zo strany odberateľa doplatí klientovi zvyšnú časť pohľadávky. Faktoringové financovanie takto dopravcom dokáže veľmi efektívne pokryť potrebu ich prevádzkového kapitálu.

Pokiaľ sa klient rozhoduje či využiť faktoringové financovanie, mal by hľadať firmu, ktorá disponuje v jeho odbore dlhoročným know-how. Dopravcovia sú totiž nútení opakovane riešiť narastajúcu potrebu prevádzkového kapitálu.

Riešenie potrieb klientov

Na Slovensku platí, že nezávislé faktoringové spoločnosti sú pružnejšie a rýchlejšie ako faktoringové oddelenia veľkých finančných inštitúcie. V čom sa prejavujú ich ďalšie prednosti?

Nezávislé faktoringové spoločnosti vďaka svojej flexibilite dokážu lepšie uspokojiť potreby malých a stredných podnikov. Ponúkajú totiž finančné riešenia na mieru, čo si veľké bankové inštitúcie nemôžu kvôli transakčným nákladom a interným procesom dovoliť. Tento riešiteľský prístup podporuje odborová špecializácia na vybrané segmenty.

Vďaka tomu, že faktoringoví odborníci veľmi dobre rozumejú danému segmentu, dokážu riešiť potreby klientov nadštandardne s dôrazom na špecifiká ich podnikania. Často totiž riešia problémy firiem, ktoré majú skúsenosti v odbore a potenciál vo forme bonitných zákazníkov, avšak tým, že začínajú, sú vystavené značnému tlaku na cash flow, ktorý im pomáhajú eliminovať.

Pri tuzemskom i exportnom financovaní sa často používa bezregresný faktoring. Pri exporte sa využíva častejšie, lebo klienti si uvedomujú obtiažnejšiu komunikáciu a prípadné vymáhanie nedobytných pohľadávok od zahraničných dlžníkov. O s tým spojených nákladoch nehovoriac. Bezregresný faktoring je často zviazaný s poistením pohľadávok proti platobnej nevôli a neschopnosti odberateľov, ktorá rastie práve v čase ekonomickej recesie. Všetky tieto služby klientom významne eliminujú riziko straty peňazí.

Manažment pohľadávok

Najčastejšou požiadavkou, s ktorou sa firmy obracajú na faktoringové spoločnosti, je zabezpečenie dostatku prevádzkových zdrojov, a to flexibilne, rýchlo a bez zbytočnej administratívy. Klienti požadujú aj služby zabezpečujúce znižovanie rizika spojeného s dopravou do zahraničia, kedy dopravcovia často nemajú dostatočné informácie o svojich zahraničných odberateľoch. V tom prípade ponúkame faktoringové firmy preverenie bonity odberateľov a trvalý monitoring ich finančnej situácie, čím klesá riziko nezaplatenia.

Z pohľadu niektorých firiem je faktoring aj o mimosúdnom, súdnom a exekučnom manažmente pohľadávok. Manažment pohľadávok predstavuje predovšetkým účinný nástroj prevencie voči nezaplateným pohľadávkam. Okrem už spomínaného monitoringu bonity dlžníkov sa klientom zabezpečujú aj služby včasného inkasa pohľadávok, pri bezregresnom faktoringu aj pokrytie rizika insolvencie dlžníkov.

Užitočné poradenstvo

Faktoringové spoločnosti klientom často radí aj v oblasti odberateľsko-dodávateľských vzťahov a kvality zmluvnej dokumentácie. U zahraničných odberateľov poskytujú prostredníctvom medzinárodného call centra komunikáciu s dlžníkmi v ich rodnom jazyku. Pri vymáhaní pohľadávok po lehote ich splatnosti spolupracujú s externými právnymi, inkasnými a exekútorskými spoločnosťami. Ich know-how, samozrejme, ponúkajú aj našim klientom.

Faktoringové spoločnosti sú súčasťou finančného sektora a čelia podobným výzvam a hrozbám ako bankový sektor. Už teraz dochádza k významnej migrácii klientov od bánk (pre obmedzovanie kontokorentných úverov) k faktoringovým spoločnostiam. Na trhu je v súčasnosti dostatok kvalitného deal flow a nových dopytov po prevádzkovom financovaní. Analytici hovoria, že ekonomická kríza vyvolaná pandémiou COVID-19, sa výraznejšie prejaví práve v rokoch 2020-21, čo bude príležitosťou na expanziu pre silné faktoringové spoločnosti.

Alexander Sotník

Schéma: Predaj-firmy.sk

Foto: Liquid Capital Corp.