Gilbert De Clercq: Inovatívne riešenia bezpečnosti

Bezpečnosť pri práci by mala byť prioritou všetkých zamestnávateľov nielen v týchto časoch poznamenaných pandémiou COVID-19. Logistické firmy pri tom nevynímajúc. „Snažíme sa pre každého zamestnanca zabezpečiť zdravé a bezpečné pracovné prostredie s adekvátnymi pracovnými prostriedkami,“ hovorí Marek Križan, riaditeľ spoločnosti Gilbert De Clercq na Slovensku. Keďže väčšinu zamestnancov tvoria vodiči nákladných vozidiel, ktorých miesto výkonu práce je tam, kde to zákazníci a koneční užívatelia vyžadujú, je nevyhnutná aj veľká miera osvety. „Preto organizujeme aj veľmi obľúbené praktické workshopy pre školopovinné deti, kde sa môžu pútavou formou naučiť pravidlá cestnej premávky a dozvedia sa, prečo je dôležité dodržiavať bezpečnosť na cestách,“ uvádza Marek Križan.

Praktický workshop pre školopovinné deti.

Nevyhnutné sú v súčasnosti nadštandardné riešenia, ktoré slúžia na zvyšovanie kvality a dosahovanie lepších výsledkov. „Čo sa bezpečnosti týka, podarilo sa nám napríklad zrealizovať osobitné miesto na nastavovanie spätných zrkadiel nákladných vozidiel. Vďaka tomu má každý vodič maximálny možný výhľad na každý uhol okolo svojho vozidla a znižuje tým nielen riziko poistných udalostí, ale zvyšuje aj bezpečnosť okolitých účastníkov cestnej premávky,“ konštatuje Marek Križan.

Nevyhnutné sú v súčasnosti nadštandardné riešenia, ktoré slúžia na zvyšovanie kvality a dosahovanie lepších výsledkov.

Vyššej bezpečnosti pomáhajú aj investície do digitalizácie, konkrétne do moderných palubných jednotiek, ktorými sú vybavené vozidlá spoločnosti Gilbert de Clercq. Keďže zákazníci kladú čoraz väčší dôraz na bezpečnosť a interné predpisy, vodiči si môžu overiť bezpečnostné požiadavky jednotlivých zákazníkov priamo v palubnej jednotke. Rovnako dispečeri vedia zaslať inštrukcie konkrétnemu vozidlu a konkrétnemu vodičovi. V poslednom období je samozrejmosťou aj špeciálny nástroj na vyhodnocovanie efektivity jazdy jednotlivých vodičov. Nástroj v aktuálnom čase hodnotí spôsob jazdy, dobrzďovanie, prekročenie povolenej rýchlosti a mnoho iných parametrov, čím je možné veľmi flexibilne reagovať na správanie vodiča na cestách a operatívne prijať potrebné opatrenia.

Vďaka nastaveniu spätných zrkadiel má každý vodič maximálny možný výhľad na každý uhol okolo svojho vozidla a znižuje tým nielen riziko poistných udalostí, ale zvyšuje aj bezpečnosť okolitých účastníkov cestnej premávky.

Spoločnosť neustále dbá i na potrebné školenia v oblasti BOZP. „Naši zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní v zákonom predpísaných intervaloch. Keďže sa snažíme úroveň vedomostí a schopností posúvať neustále na vyššiu úroveň, najnovšie sme spustili vzdelávanie na diaľku. Našim vodičom posielame na palubnú jednotku rôzne druhy školení vo forme prezentácie alebo inštruktážneho videa, kde si vedia krok po kroku preštudovať ako správne reagovať v krízových situáciách,“ približuje Marek Križan. Vo firme sa snažia, aby zamestnancom nechýbalo nič, čo by im spríjemnilo a zjednodušilo vykonávať svoju prácu. „Riešime to skôr intuitívne a momentálne nám dosť chýbajú tímové aktivity alebo spoločné posedenia, ktoré sme už dlhšiu dobu nemohli zorganizovať vzhľadom na situáciu tento rok,“ dodáva Marek Križan.

Keďže Gilbert De Clercq je okrem poskytovateľa logistických služieb najmä dopravnou spoločnosťou, najväčšiu výzvu do budúcna vidia v udržateľnosti atraktivity povolania profesionálnych vodičov. „Narastajúce nároky trhu a neľahká sociálna situácia vodičov je našim hnacím impulzom na zlepšovanie pracovných podmienok. Týka sa to však všetkých našich zamestnancov. Napríklad aj v administratíve je to veľmi dynamické a zvládnu to len zanietení ľudia, ktorí za tým, čo robia, vidia celý fungujúci logistický reťazec,“ upozorňuje Marek Križan.

Riaditeľ slovenskej pobočky Gilbert De Clercq vníma všeobecnú osvetu v oblasti BOZP ako prioritu každého zamestnávateľa, aby si všetci dostatočne uvedomovali, čo všetko sa môže stať a ako jednoducho sa tomu dá predísť. „Informovanosť a prenesenie teórie do praxe by malo byť prioritou každého zamestnávateľa. Úplnou samozrejmosťou je pre nás vybavenie zamestnancov potrebnými ochrannými pracovnými prostriedkami, a to nielen tými, ktoré predpisuje zákon. Dôležitá je pre nás aj viditeľnosť vodiča, preto používame výrazné farebné prevedenie. Vyvíjame maximálne úsilie na zvyšovanie vzdelanosti našich zamestnancov, vďaka čomu minimalizujeme sťažnosti od zákazníkov a komplikácie pri likvidácii poistných udalostí. Nehovoriac o tom, že s tým úzko súvisí aj úspora prevádzkových nákladov. Nám sa vďaka uvedeným krokom podarilo medziročne znížiť počet poistných udalostí o viac ako 50 %,“ uzatvára Marek Križan.