cargo-partner optimalizuje Time Slot Management

Popri už zavedených moduloch Transport Management, Purchase Order, Warehouse Management, Reporting a Parcel spoločnosť cargo-partner v SPOT platforme využíva aj nový modul Time Slot Management, ktorý skracuje čakaciu dobu a optimalizuje využitie rámp v skladoch.

Už od roku 2000 uľahčuje cloudová platforma SPOT spoločnosti cargo-partner a jej zákazníkom spoluprácu a riadenie celého dodávateľského reťazca. Po rozšírení o modul Parcel v roku 2018 sa v septembri dočkala SPOT platforma ďalšej novej funkcie. Modul Time Slot Management pomáha dopravcom a pracovníkom skladu plánovať časové okná pre nakládku a vykládku tovaru v skladoch.

Jednoduchšia rezervácia časových okien pre dopravcov

Vďaka novému modulu si cestní dopravcovia spolupracujúci so spoločnosťou cargo-partner môžu sami rezervovať časové okná pre nakládku a vykládku tovaru, alebo si môžu sami vybrať časové okno na príslušnej rampe podľa harmonogramu skladu. Ďalšou možnosťou je, že sklad pridelí dopravcovi konkrétne časové okno. Dostupné časy nakládky sú vypočítané na základe skutočného vyťaženia vozidla. Od vyťaženia vozidla sa odvíja aj voľba rampy, pretože napríklad nadrozmerné náklady je možné v niektorých skladoch vykladať len na vybraných miestach.

Lepší prehľad pre zamestnancov skladu

Zamestnanci obsluhujúci konkrétnu rampu každý deň obdržia údaje o predpokladanom objeme nákladu a sú pravidelne, napr. po vyložení 50 % alebo 75 % objemu plánovaného na daný deň, informovaní o priebehu práce. Po dokončení vykládky môžu pracovníci skladu poskytnúť hodnotenie každého vozidla, čo pomáha monitorovať čistotu a stav vozidla, stav a bezpečnosť nákladu a ďalšie hľadiská. Užívatelia modulu Time Slot Management môžu všetky aktivity monitorovať priamo v SPOT platforme, alebo si nechať posielať zhrnutie emailom.

Lepšie využitie skladových zdrojov

Presné informácie o časových oknách pre nakládku a vykládku tovaru prispievajú k lepšiemu využitiu rámp a tým aj k efektívnejšej prevádzke skladu. Vyhradením konkrétnych rámp pre určité aktivity, ako napr. “len pre nakládku/vykládku” a “len pre dodávky naplánované na poslednú chvíľu” je možné optimalizovať využitie nákladných brán.

Kvalitnejšie procesy pre zákazníka

Presný a transparentný reporting, ktorý je súčasťou modulu Time Slot Management, skracuje dobu čakania a šetrí s tým súvisiace náklady. Pre zákazníkov spoločnosti cargo-partner táto optimalizácia procesov znamená rýchlejšie spracovanie a dodanie objednávok, čo im umožňuje efektívnejšie plánovanie a poskytovanie kvalitnejších služieb pre ich koncových odberateľov.

O SPOT platforme

SPOT platforma funguje už od roku 2000 odkedy prešla viacerými výraznými vylepšeniami a rozšíreniami o nové funkcie. Je prístupná z každého internetového prehliadača alebo ako mobilná aplikácia. Pôvodne slúžila ako jednoduchý nástroj na sledovanie zásielok, postupne sa rozrástla do komplexného systému pre riadenie dopravy, zahŕňajúceho aj moduly ako Purchase Order (Nákupné objednávky), Transport Management (Riadenie dopravy), Warehouse Management (Správa skladu), Reporting (Reporty) a Parcel (Balíky). Modul Time Slot Management (Manažment časových okien) bol predstavený v septembri 2019 a tvorí najnovšiu súčasť SPOT platformy.