Antverpy a Bruggy sa dohodli na zlúčení svojich prístavov

Dohoda dvoch miest predstavuje začiatok procesu zjednocovania, ktorého dokončenie sa očakáva o rok. Následne budú prístavy fungovať pod názvom „Prístav Antverpy – Bruggy“. Po fúzii budú prístavy schopné posilniť svoju pozíciu v globálnom dodávateľskom reťazci a pokračovať v smerovaní k udržateľnému rastu. Zjednotený prístav bude odolnejší voči výzvam budúcnosti a prevezme vedenie pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Ambíciou je, aby sa prístav Antverpy – Bruggy stal prvým prístavom na svete zameraným na zosúladenie hospodárstva, pracovnej sily a podnebia.

Spoločná práca na budovaní svetového prístavu budúcnosti

Pozícia prístavov Antverpy a Zeebrugge v rámci globálneho dodávateľského reťazca získala výraznú podporu. Zlúčený prístav sa stane najdôležitejším kontajnerovým prístavom (157 miliónov ton za rok), jedným z najväčších prístavov na prepravu sypkých materiálov a najväčším prístavom na prekládku vozidiel v Európe. Okrem toho bude prístav prepravovať viac ako 15 % skvapalneného zemného plynu v Európe a zostane najdôležitejším európskym chemickým uzlom. Zároveň sa stane najväčším prístavom pre výletné lode v krajinách Beneluxu. Celkovou prepravnou kapacitou 278 miliónov ton ročne sa zjednotený prístav zaradí medzi vedúce prístavy sveta.

Zjednotenie prístavu je viac ako príbeh preložených ton a objemov. Projekt zjednotenia je zameraný na vytvorenie pridanej hodnoty pre okolité oblasti Antverp a Zeebrugge, pre zákazníkov a zainteresované strany, ako aj pre zvyšok Flámska. V rámci spoločného plánu si tieto dva prístavy stanovili tri strategické priority – udržateľný rast, odolnosť, vodcovstvo v energetike a digitálny rozvoj.

Udržateľný rast: „Spoločne dokážeme viac“

Prístav Antverpy-Bruggy spojí to najlepšie z oboch a zameria sa na silné stránky každého z nich. Prístavy Antverpy a Zeebrugge sa do veľkej miery dopĺňajú. Napríklad Antverpy sa špecializujú na manipuláciu a skladovanie kontajnerov, prekládku sypkých a chemických produktov, zatiaľ čo Zeebrugge je hlavným prístavom pre dopravu RoRo, manipuláciu s kontajnermi a prekládku skvapalneného zemného plynu.

Užšia spolupráca umožní konsolidovať udržateľný rast spoločného trhového podielu oboch prístavov. V záujme maximalizácie pridanej hodnoty zjednoteného prístavu sa bude Prístav Antwerpy-Bruggy usilovať o rozvoj a optimálne využitie vzájomného prepojenia. Železničná preprava tovaru medzi týmito dvomi miestami bude spojená, vnútrozemskými plavidlami v Severnom mori sa zoptimalizuje preprava v ústiach riek.

Na zozname priorít sú aj potrubné spojenia. Budú pokračovať strategické investície, napríklad nový morský plavebný komplex v Zeebrugge a ďalšia kapacita na prekládku kontajnerov v Antverpách. Budúce investície sa vyhodnotia z jednotného prevádzkového hľadiska, aby z nich mali prospech obe prístavné platformy a prístav naďalej plnil očakávania zákazníkov.

Odolnosť: „Spoločne budeme stáť silnejší“

Spojením síl budú prístavy Antverpy a Zeebrugge odolnejšie voči výzvam budúcnosti. Prístav Antverpy – Bruggy bude čerpať zo zdrojov, odborných znalostí a talentu tímov v Zeebrugge a Antverpách. V blízkej budúcnosti vznikne jednotná organizačná štruktúra a spôsob práce pri vzájomnom rešpektovaní DNA a podnikovej kultúry oboch manažmentov. V oblasti riadenia prístavu sa pripravujú dlhodobé transparentné dohody. Zámerom zjednoteného prístavu je zaistiť čo najviac synergií, posilňovať pozíciu logistického, námorného a priemyselného centra a pokračovať tak v budovaní sily flámskeho hospodárstva na európskej úrovni a na celom svete.

Vedúce postavenie v oblasti energetiky a prechodu na digitálizáciu: „Spoločne to dokážeme lepšie“

Jednotný prístav bude schopný rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na sociálny a technologický vývoj, na energetickú transformáciu, inovácie a digitalizáciu. Udržateľnosť už tvorila ústrednú súčasť strategického smerovania v Antverpách a v Zeebrugge, ale prístav Antverpy – Bruggy nastaví latku vyššie. Kombinácia priemyselného klastra v Antverpách a polohy Zeebrugge na pobreží vytvorí jedinečnú príležitosť na riešenie budúcich energetických výziev vo Flámsku a v širšom regióne. Prístav Antverpy-Bruggy zaujme vedúce postavenie ako dovozné miesto pre zelený vodík a bude hrať aktívnu a priekopnícku úlohu vo vodíkovej ekonomike. V spolupráci so svojimi priemyselnými a námornými zákazníkmi bude prístav pokračovať v úsilí o zníženie uhlíkovej stopy a preskúma metódy uplatňovania CCUS (zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka) s cieľom prispieť k prechodu na „uhlíkový prístav“.

Prístav Antverpy-Bruggy ponúkne množstvo významných výhod z hľadiska inovácií a digitalizácie, vďaka ktorým bude možné dodávateľský reťazec nielen zefektívniť, ale aj bezpečnejšie a spoľahlivejšie riadiť a využívať. Cieľom oboch strán je dokončiť transakciu v priebehu roku 2021. Transakcia podlieha niekoľkým obvyklým podmienkam vrátane schválenia belgickými orgánmi pre hospodársku súťaž.

Annick De Ridder, prístavná radkyňa a predsedníčka správnej rady prístavného úradu v Antverpách: „Sme hrdí na túto historickú dohodu, ktorá uzatvára dlho očakávané zjednotenie. Spájame sily, aby sme sa stali európskym globálnym prístavom a zároveň posilňujeme našu pozíciu najdôležitejšieho kontajnerového prístavu z hľadiska tonáže, pevného prístavu RoRo a jedného z najväčších prístavov na prepravu hromadného tovaru v Európe. To nás ešte viac zatraktívni pre našich existujúcich zákazníkov, pre nových investorov a pre všetky ďalšie potenciálne zainteresované strany. Staneme sa nepochybne hlavným motorom flámskej ekonomiky.“

Podľa nej ambíciou manažmentu nie je spojiť tieto dva prístavy iba tonážou a množstvom preložených TEU. Manažment sa sústredí aj na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a bude pokračovať v digitalizácii dodávateľského reťazca. „Prístavy Zeebrugge a Antverpy sa do veľkej miery vzájomne dopĺňajú a vďaka spolupráci sa staneme odolnejšími voči vonkajším výzvam,“ konštatovala A. D. Ridder.

Dirk De Fauw, starosta mesta Bruggy a predseda prístavného úradu Zeebrugge: „Tešíme sa, že spojíme sily s prístavom v Antverpách, čím posilníme našu pozíciu najdôležitejšej brány do Európy. Zeebrugge je najväčší automobilový uzol na svete, popredný prístav RoRo a moderný uzol zemného plynu. Spojením našich silných stránok s kvalitami, ktoré ponúkajú Antverpy, dokážeme viac a dokážeme to lepšie. Dosiahneme to v záujme a so zreteľom na našu spoločnú prevádzku prístavov, naše mesto a náš región. Posilníme našu spoločnú ekonomickú a medzinárodnú pozíciu a súčasne vytvoríme pridanú hodnotu pre celú spoločnosť.“

FOTO: globallogisticsassociates.org