Kuehne+Nagel reaguje na trendy novou stratégiou Roadmap 2026

Logistický segment je poháňaný trendmi, ktoré sa neustále menia. Podnikateľské prostredie je náročné, a to predovšetkým v dôsledku globálneho geopolitického a ekonomického vývoja. Kuehne+Nagel je však na trendy a nové príležitosti pripravená. „Chceme sa naďalej zameriavať na životné prostredie, kvalitu služieb, vysokú spokojnosť zákazníkov a motiváciu zamestnancov. Všetky tieto ciele a trendy sú súčasťou strategického plánu Roadmap 2026,“ uviedol Stefan Paul, generálny riaditeľ Kuehne+Nagel International AG.

Strategický plán Roadmap 2026 je navrhnutý na štyri roky. Je súborom konkrétnych aktivít a krokov, ktoré sú v súlade s víziou Kuehne+Nagel: stať sa najdôveryhodnejším partnerom dodávateľského reťazca, ktorý podporuje udržateľnú budúcnosť. Roadmap 2026 teda transformuje víziu do merateľných aktivít. Pozostáva zo štyroch základných kameňov, ktoré sa navzájom podporujú a reflektujú súčasné trendy v logistike:

Kuehne+Nagel Experience

Cieľom týchto krokov je získavať každý deň väčšiu dôveru zákazníkov a zamestnancov poskytovaním najviac konzistentných a najdynamickejších služieb v odvetví.

Trendy: Zákazníci si počas pandémie zvykli na doručenie ešte v deň objednávky (same-day-delivery) alebo na doručovanie v prípade potreby (just-in-case). Klienti sa spoliehajú na vysoký štandard doručenia a sledovania zásielok. Sektor logistiky vykázal vysokú mieru reziliencie, vysporiadal sa s distribúciou vakcín, rúšok a iných zdravotníckych pomôcok. Aj naďalej však bude musieť reagovať na nepredvídateľné situácie. Výrazným lokálnym trendom je nedostatok kvalifikovaných ľudí a stúpajúca cena práce.

Digitálny ekosystém

Cieľom v tejto oblasti je zlepšenie digitálnej skúsenosti zákazníkov so službami s pridanou hodnotou. A to predovšetkým tým, že čo najlepšie využijeme všetky dostupné údaje, zvýšime automatizáciu a efektivitu a budeme rozvíjať naše cloudové technológie.

Trendy: „Dôležitým trendom je sledovanie zásielok v reálnom čase a kontrola uhlíkovej stopy. Naši klienti si môžu pozrieť a zohľadniť množstvo emisií, ktoré vyprodukuje preprava ich konkrétnej zásielky, a to i v rámci multimodálnej prepravy,“ uviedol Radoslav Miko, generálny riaditeľ Kuehne+Nagel Slovensko a doplnil: „Dnes je už bežné vybavovať prepravné kontajnery smart technológiami a senzormi, ktoré dokážu zaznamenať, spracovať a odoslať množstvo informácií o nákladnom priestore (teplota, vlhkosť, koncentrácia plynov atď.). Kuehne+Nagel dlhodobo využíva a prepája všetky dostupné údaje o preprave a cloudové riešenia.“

Living ESG

Cieľom Kuehne+Nagel v tejto oblasti je dosiahnuť konkurenčnú výhodu tým, že pomáha zákazníkom napĺňať ich environmentálne ciele, implementuje ekonomicky životaschopné a škálovateľné riešenia dekarbonizácie a priťahuje a udržiava špičkové talenty v logistike.

Trendy: ESG je skratka s anglického Environmental, Social, and Governance. V rámci „Environmental“ rieši Kuehne+Nagel vlastný vývoj a výskum biopalív, najmä pre námornú a leteckú prepravu. Aj na Slovensku emisie kompenzuje napríklad výsadbou zelene. Cielene uprednostňuje haly, ktoré majú úsporné LED osvetlenie, solárne panely, zelené strechy či nízko-emisné vykurovanie a ďalšie „zelené“ atribúty. S ohľadom na „Social“ má Kuehne+Nagel skupinu opatrení pre vytváranie prívetivého pracovného prostredia, ktoré má prilákať a udržať špičkové talenty v logistike. „Governance“, teda riadenie a manažment, zahŕňa opatrenia, ktoré pomáhajú dosahovať udržateľné ekonomické výsledky. Kueehne+Nagel podniká a „žije“ v súlade s ESG, preto aj „Living ESG“.

Trhový potenciál

Cieľom Kuehne+Nagel je rozvíjať podnikanie vývojom nových riešení špecifických pre dané odvetvie, rozširovať vlastnú geografickú stopu v oblastiach rastu a zameriavať sa na riešenia s vysokou ziskovosťou a pridanou hodnotou.

Trendy: Trendom je napríklad hľadanie alternatívnych trás a nachádzanie vhodnej kombinácie multimodálnej prepravy, a to aj pre prebiehajúce vojenské konflikty, alebo problémy v ázijských prístavoch. Ďalším trendom je implementácia aktuálnej legislatívy, ako je napríklad Import control system 2 (ICS2).